Thả lỏng giúp thông kinh lạc và bệnh tật được tiêu trừ

Thiên Kinh biệt sách Linh khu viết: “Con người có 12 kinh mạch; khỏe mạnh bình an hay đau ốm bệnh tật đều bắt nguồn từ đó cả”. Vì vậy, giữ cho kinh lạc được thông suốt là điều kiện cần để cơ thể được khỏe mạnh. Thực tế đã chứng minh, 12 kinh mạch …
The post Thả lỏng giúp thông kinh lạc và bệnh tật được tiêu trừ appeared first on Đại Kỷ Nguyên.