Tầm đạo trên núi Võ Đang (P.8): Phong ba chìm nổi, Đạo tâm càng bền

Những ngày thanh tu trong núi sâu, giống như thân trong cõi tiên ngoài tầng mây. Âm nhạc Đạo réo rắt, khói hương Đạo vấn vít, những Đạo nhân chẳng màng thế tục chuyên chú luyện công tu hành mỗi ngày, hoàn toàn quên hết thời gian lưu chuyển và tháng năm trôi qua. Năm …
The post Tầm đạo trên núi Võ Đang (P.8): Phong ba chìm nổi, Đạo tâm càng bền appeared first on Đại Kỷ Nguyên.