45 cụm động từ không thể tách rời

Có những cụm động – giới từ (phrasal verb) có thể tách rời nhưng cũng có cụm không thể tách rời để thêm tân ngữ vào giữa. Hôm nay chúng ta cùng học những cụm động từ như vậy phổ biến nhất nhé! Back out of – /bæk.ˈaʊt ˌəv/: thất hứa Bear on – /ber. …
The post 45 cụm động từ không thể tách rời appeared first on Đại Kỷ Nguyên.